Ochrana osobních údajů (GDPR)

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje, kterými jsou veškeré informace, které mohou být použity k vaší identifikaci nebo které jsou s vámi spojeny, zpracováváme v souladu s právními předpisy, především se zákonem č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii) a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

 

Správcem osobních údajů je:

Mgr. Tereza Landfeldová

IČ 66252750

Vítězná 734/11, Liberec I – Staré Město, PSČ 460 01

e-mail:             info@ak-landfeldova.cz

tel.:                  +420 485 104 276, +420 773 565 971

 

Získávání osobních údajů:

Vaše osobní údaje získáváme především přímo od vás, ale také od dalších klientů, protistran, právních zástupců, i od třetích stran, jako jsou např. veřejně dostupné databáze, státní orgány apod.

Je v našem i vašem zájmu, abychom měli k dispozici aktuální osobní údaje. S ohledem na to je nezbytné, abyste nás informovali o všech změnách vašich osobních údajů, které jste nám poskytli. Za tím účelem nás můžete kontaktovat e-mailem, poštou nebo telefonicky.

 AML:

Advokát je povinnou osobou podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a dle tohoto zákona je povinen provádět opatření podle tohoto zákona a dalších předpisů, mimo jiné provádět identifikaci a kontrolu klienta. Za tímto účelem je povinen shromažďovat a uchovávat osobní údaje klienta a pořizovat kopie dokladů, z nichž tyto údaje ověřil.

Právní základ a účel zpracování osobních údajů:

Osobní údaje zpracováváme na základě a za účelem plnění smlouvy o poskytování právních služeb, plnění právních povinností a výkonu oprávněných zájmů klientů.

 AML:

Plnění zákonných povinností v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Příjemci osobních údajů:

Vaše osobní údaje v žádném případě neposkytujeme žádným komerčním subjektům ani do třetích zemí mimo EU. Mohou být předávány orgánům veřejné moci (např. soudy, správní orgány) i jiným subjektům, při zachování zákonem stanovené povinnosti mlčenlivosti, a to v souvislosti s plněním povinností advokáta (např. v souvislosti se zákonem proti praní špinavých peněz) a/nebo v souladu s vašimi pokyny a potřebami.

 

Doba zpracování osobních údajů:

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu platnosti smlouvy o poskytování právních služeb a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii), zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

 AML:

Po dobu 10 let po uskutečnění obchodu mimo obchodní vztah nebo ukončení obchodního vztahu.

Vaše práva:

Právo na přístup k osobním údajům znamená, že máte právo od nás získat informace o tom, zda zpracováváme vaše osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Máte také právo, abychom bez zbytečného odkladu opravili na vaši žádost nepřesné osobní údaje, které se vás týkají. Neúplné osobní údaje máte právo kdykoli doplnit (viz Získávání osobních údajů).

Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost zlikvidovat osobní údaje, které o vás zpracováváme, avšak pouze pokud jsou splněny určité podmínky, a vy nás o to požádáte.

Právo na omezení zpracování osobních údajů v určitých případech a za splnění určitých podmínek a právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů.

Právo na přenositelnost údajů vám dává možnost získat osobní údaje, které jste nám poskytli, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje můžete následně předat jinému správci, nebo, pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož vaše osobní údaje zpracováváme z důvodu plnění s vámi uzavřené smlouvy, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů máte právo obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně na soud.

říjen 2021