Právní služby

Advokátní kancelář poskytuje komplexní právní služby dle individuálních potřeb klientů v těchto oblastech:

Právo obchodních společností:

 • právní poradenství včetně přípravy a sepisu potřebných listin při zakládání obchodních společností a družstev, jejich přeměnách, fúzích, zrušení a likvidaci, převodech obchodních podílů a cenných papírů,
 • zastupování v řízení před rejstříkovými soudy

Občanské a obchodní právo:

 • právní poradenství včetně přípravy a sepisu listin o právních úkonech a případného zastupování v řízení před katastrálním úřadem v oblasti právních vztahů týkajících se nemovitostí včetně bytových a nebytových jednotek (převody vlastnictví, nájmy včetně sporů o jejich skončení, zástavní práva, věcná břemena, dohody o zrušení spoluvlastnictví, předkupní práva)
 • právní poradenství včetně přípravy a sepisu příslušných smluv a dalších listin v oblasti obchodních a občanskoprávních závazkových vztahů, posouzení předložených listin s doporučením protinávrhu,
 • právní poradenství v oblasti směnečného práva včetně sepisu směnek a směnečných prohlášení a vymáhání směnečných pohledávek,
 • právní poradenství ve věcech náhrady škody a bezdůvodného obohacení,
 • vymáhání pohledávek mimosoudní i soudní (upomínací, nalézací, exekuční a konkursní řízení)
 • zastupování klienta při jednáních s protistranou, v soudním a rozhodčím řízení včetně exekučního a konkursního řízení

Rodinné právo

 • právní poradenství včetně přípravy a sepisu příslušných listin a návrhů ohledně rozvodu manželství, úpravě majetkových poměrů manželů pod dobu po rozvodu manželství a úpravě poměrů nezletilých dětí,
 • právní pomoc ve věcech péče o nezletilé a ve věcech opatrovnických včetně zastupování před soudy

Pracovní právo

 • právní poradenství v oblasti pracovního práva (vznik, změna a zánik pracovního poměru, pracovní smlouvy, výpověď z pracovního poměru, okamžité zrušení, odstupné, zákaz konkurence, náhrada škody) včetně přípravy a sepisu listin o právních úkonech a případného zastupování v řízení před soudy

Trestní právo

 • obhajoba obviněného v trestním řízení
 • zastupování poškozeného v adhézním řízení