Právní předpisy o advokacii

Poskytování právních služeb jakož i postavení advokátů upravuje zákon č. 85/1996 Sb., o advokaciia stavovské předpisy České advokátní komory (ČAK).

Základním předpisem upravujícím odměnu a hotové výdaje advokáta je tzv. advokátní tarif – vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb.Tento předpis stanoví vedle odměny advokáta dohodou s klientem také tzv. mimosmluvní odměnu advokáta pro případ, že odměna není dohodnuta.

ODMĚNA

Ujednání o ceně je vždy individuální záležitostí. Odměna advokátovi má zohledňovat jednak míru a složitost práce poskytnuté klientovi, dále její časovou náročnost a v neposlední řadě i míru zodpovědnosti advokáta, vyjádřenou případnou újmou, která by klientovi vznikla, kdyby advokát svoji práci neodvedl řádně.

Odměna advokáta zpravidla vychází ze smluvně stanovené hodinové sazby, která je rozlišena podle složitosti a náročnosti případu a pohybuje se obvykle v rozmezí 1.500,- Kč až 2.500,- Kč za hodinu.

V těchto částkách jsou obsaženy veškeré paušální náklady, jakož i další náklady s výjimkou soudních a správních poplatků a eventuálního cestovného. Případné podrobnosti bývají uvedeny v mandátní smlouvě.

V některých případech se při stanovování výše odměny vychází z advokátního tarifu (vyhl. Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb.) a z hodnoty předmětu poskytované právní služby (tzv. tarifní hodnota).

Sazba odměny za jeden úkon právní služby činí z tarifní hodnoty:

do 500,- Kč  300,- Kč
přes 500 Kč do 1.000,- Kč  500,- Kč
přes 1.000,- Kč do 5.000,- Kč  1.000,- Kč
přes 5.000,- Kč do 10.000,- Kč  1.500,- Kč
přes 10.000,- Kč do 200.000,- Kč  1.500,- Kč a 40 Kč za každých započatých 1.000,-   Kč, o které hodnota převyšuje 10.000,- Kč
přes 200.000,- Kč do 10.000.000,- Kč  9.100,- Kč a 40 Kč za každých započatých 10.000,-    Kč, o které hodnota převyšuje 200.000,- Kč
přes 10.000.000,- Kč  48.300,-Kč a 40 Kč za každých započatých 10.000,- Kč, o které hodnota převyšuje 200.000,- Kč

Jednorázové a tzv. úvodní konzultace jsou poskytovány zpravidla za paušální odměnu ve výši 1.500,-Kč bez DPH. Konzultace je v rozsahu cca jedné hodiny a výše odměny není závislá na hodnotě předmětu poskytované právní služby. Odměna za úvodní konzultaci je splatná v hotovosti v den konzultace.Termín konzultace je vhodné dohodnout s kanceláří předem. V rámci případné další spolupráce bude sjednána smluvní odměna nebo způsob jejího stanovení a výše zálohy.

Mgr. Tereza Landfeldová je plátcem DPH, která je v současné době ve výši 21 %. Těchto 21 % není zahrnuto v odměně advokáta.

Mgr. Tereza Landfeldová je při výkonu advokacie řádně pojištěna z odpovědnosti za škodu v rozsahu stanoveném právními předpisy ČR, jakož i stavovskými předpisy ČAK.